info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden van Instruct B.V. gevestigd te Bodegraven, zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 29048575.
 
 
  Algemeen  
 
  1.1 In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Instruct B.V. (“Instruct”) opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen en/of diensten.
 
 
  Toepasselijkheid Algemene voorwaarden en totstandkoming van de overeenkomst
 
  2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Instruct goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand indien opdrachtgever een bestelling plaatst, daarmee aangevend dat opdrachtgever de betreffende producten geleverd wenst te hebben, en deze bestelling Instruct heeft bereikt.
2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Instruct en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.5 Naast de onderhavige Algemene voorwaarden hanteert Instruct Verkoopvoorwaarden, waarin informatie over bestellingen, leveringen en gebruik is opgenomen.
2.6 Afwijkingen op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
 
  Wijzigingen in de overeenkomst  
 
  3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Wijzigingen in de koopovereenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Instruct zijn overeengekomen.
3.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Instruct zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.3 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3.4 Ook in geval opdrachtgever afziet van het plaatsen van een order is opdracht- gever gehouden de reeds gemaakte kosten aan Instruct te vergoeden.
 

 
  Kwaliteit en omschrijving  
 
  4.1 Instruct verbindt zich jegens opdrachtgever om de goederen te leveren in de omschrijving, hoeveelheid en kwaliteit zoals die gesteld mogen worden voor normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
4.2 Van de door opdrachtgever aan Instruct verstrekte ontwerptekeningen, werk- en detailtekeningen, modellen, fotografische opnamen, monsters, ontwerpen, logo’s, opgegeven afmetingen, hoeveelheden, designs, kleuren, materialen en/of andere gegevens wordt door Instruct aangenomen dat deze juist en adequaat zijn, zonder enig nader onderzoek.
4.3 Opdrachtgever vrijwaart Instruct tegen aanspraken in en buiten rechte van derden die stellen dat op een merk, octrooi, handelsnaam, model, auteursrecht of enig ander recht van die derden inbreuk is gemaakt door het gebruikmaken door Instruct van de in artikel vermelde gegevens. Indien derden bezwaar maken tegen levering, is Instruct, onverminderd het voorgaande, zonder meer gerechtigd de levering niet uit te voeren en/of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van opdrachtgever te verlangen, zonder dat Instruct tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever is gehouden.
4.4 Instruct staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor het doel, waarvoor opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.
 
 
  Intellectuele eigendom  
 
  5.1 De door Instruct vervaardigde of verstrekte producten, ontwerpen, beschrijvingen, modellen, enzovoorts, blijven haar intellectueel eigendom, ook al heeft Instruct daarvoor aan opdrachtgever kosten in rekening gebracht. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze in opdracht van opdrachtgever verstrekte gegevens en/of zaken, niet dan met diens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd op welke wijze dan ook en in de ruimste zin des woords. Indien opdrachtgever deze verplichting niet nakomt danwel er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van de verbintenis, is opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan Instruct te vergoeden.
 
 
  Levering  
 
  6.1 Levertijden worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn is afgesproken. De levertijd gaat in op het moment dat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Instruct.
6.2 De levertijd kan door Instruct worden verlengd indien er zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst door Instruct niet voorzienbaar waren.
6.3 Het is Instruct toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Instruct bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.4 Vanaf het moment van de levering zijn de zaken voor risico van opdrachtgever en komt alle directe en indirecte schade, welke aan en/of door de zaken of het opgeleverde werk voor opdracht gegeven en/of derden mocht ontstaan voor rekening van de opdrachtgever. Risico-overgang vindt eveneens plaats op het moment dat Instruct conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt docht opdrachtgever om welke reden dan ook niet afneemt.
 
 

 
  Afnameverplichting  
 
  7.1 Opdrachtgever is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment waarop deze worden bezorgd danwel het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd zijn.
 
 
  Reclames  
 
  8.1 Opdrachtgever dient de zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten:
-    of de juiste zaken zijn geleverd;
-    of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
-    of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
8.2 Iedere klacht terzake van onvolledige of onjuiste levering dient direct, doch uiterlijk binnen één week na aflevering, duidelijk omschreven en gemotiveerd, schriftelijk te worden kenbaar gemaakt. Klachten met betrekking tot eigenschappen van de geleverde zaken kunnen, eveneens duidelijk omschreven, gemotiveerd en schriftelijk worden ingediend, echter binnen een termijn van één week na ontdekking, doch uiterlijk binnen zes maanden na aflevering.
 
 
  Betaling  
 
  9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden zoals in de Verkoopvoorwaarden is vermeld.
9.2 Bij gelijktijdige bestelling van meer exemplaren van hetzelfde artikel kan er korting verleend worden, conform de kortingsregeling in de Verkoopvoorwaarden.
9.3 Bij een bepaalde jaarafname, van een omvang zoals nader omschreven in de Verkoopvoorwaarden, kan opdrachtgever, naast de bestaande kortingsregeling, voor een omzetbonus in aanmerking komen. Deze wordt berekend over de totaalomzet in een kalenderjaar, conform het bepaalde in de Verkoopvoorwaarden.
9.4 Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Instruct is ontvangen, is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en is opdrachtgever Instruct een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd van recht van Instruct het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op basis van het tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien Instruct kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking.
 

 
  Aansprakelijkheid  
 
  10.1 De aansprakelijkheid van Instruct is beperkt tot de schade die te beschouwen is als een onmiddellijke en duidelijk gevolg van de niet-nakoming en/of gebrekkige nakoming, beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Instruct wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid gedekt tot de hoogte van het factuurbedrag.
10.2 Instruct zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van gebreke in door derden uitgevoerde werkzaamheden danwel door derden geleverde zaken.
10.3 In het geval door Instruct diensten zijn verleend geldt ten aanzien van aansprakelijkheid dat daarvoor geen aansprakelijkheid kan worden aanvaard. Opdrachtgever vrijwaart Instruct voor alle aanspraken, welke derden in verband met hiervoor genoemde adviezen tegen Instruct mochten instellen.
 
 
  Ontbinding  
 
  11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 13 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van opdrachtgever, natuurlijk persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsanering, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, of indien opdrachtgever kennelijk buiten staat geraakt zijn financiële verplichtingen na te komen, heeft Instruct het recht iedere overeenkomst met opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
11.2 Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Instruct geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.
 
 
  Eigendomsvoorbehoud  
 
  12.1 De door Instruct geleverde zaken blijven haar eigendom totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Instruct gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
-    de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
-    de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door de verkoper verrichte of te verrichten diensten;
-    eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (een) koopovereenkomst(en).
12.2 Indien er gerede twijfel bij Instruct bestaat omtrent de betalingscapaciteit van opdrachtgever, is Instruct bevoegd de bezorging van zaken ingevolge artikel 6 uit te stellen, totdat opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Instruct voor deze vertraagde aflevering te lijden schaden.
12.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Instruct zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 

 
  Overmacht  
 
  13.1 Van overmacht aan de zijde van Instruct is sprake, indien Instruct na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt in zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Instruct als bij derden, van wie Instruct de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opstal of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van Instruct ontstaan.
13.2 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel opdrachtgever als Instruct bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft Instruct slechts recht op vergoeding van de door haar gemaakte kosten.
13.3 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft opdrachtgever, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar Instruct terug te zenden voor rekening en risico van opdrachtgever, indien opdrachtgever kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door opdrachtgever niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
 
 
  Toepasselijk recht  
 
  14.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing.
 
 
  Bevoegde rechter  
 
  15.1 De Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waaronder begrepen de invordering van het verschuldigde.
 
 
 
  Instruct B.V.
Postbus 38
2410 AA Bodegraven
T: 0172 - 65 09 83
F: 0172 - 61 83 15
instruct@instruct.nl
www.instruct.nl
 
 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies